+421 47 56 32 890KONTAKT
0item(s)

V košíku nie sú žiadne položky.

Product was successfully added to your shopping cart.

best AUTOMAX, s.r.o., Školská 4699/40, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 36045241 kontaktné údaje: 047/5632890

Ako prevádzkovateľ informačného systému zverejňuje za účelom dodržiavania spravodlivosti a transparentnosti voči dotknutým osobám toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov pod názvom

Zásady ochrany osobných údajov

Zmeniť nastavenia Cookies

v zmysle článku 13 a príslušných recitálov Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“)

Účelmi spracúvania osobných údajov sú dôvody, pre ktoré sa spracúvajú osobné údaje dotknutých osôb (zamestnancov, klientov) v našich informačných systémoch na presne určených právnych základoch. Účely sú konkrétne určené, výslovne uvedené a oprávnené, pričom pri spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb dodržiavame zásadu zákonnosti podľa článku 6 a 9 Nariadenia (jednotlivé účely a právne základy sú uvedené v prílohe týchto Zásad ochrany osobných údajov).

Dotknuté osoby, o ktorých sú spracúvané osobné údaje v našich informačných systémoch pre konkrétne vymedzené účely si môžu uplatniť písomne alebo elektronicky nasledovné práva:

  • Právo na prístup k osobným údajom – ide o právo získať potvrdenie o tom, či sa spracúvajú Vaše osobné údaje ako aj právo získať prístup k týmto údajom, a to v rozsahu účelov a doby spracúvania, kategórie dotknutých osobných údajov, okruhu príjemcov, o postupe v každom automatickom spracúvaní, prípadne o následkoch takéhoto spracúvania. Ako prevádzkovateľ máme právo použiť všetky primerané opatrenia na overenie totožnosti dotknutej osoby, ktorá žiada o prístup k údajom, najmä v súvislosti s online službami a identifikátormi (článok 15, recitál 63, 64 Nariadenia).
  • Právo na opravu nesprávnych a doplnenie neúplných osobných údajov (článok 16, recitál 65 Nariadenia).
  • Právo na výmaz – „zabudnutie“ tých osobných údajov, ktoré už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získali a spracúvali; pri odvolaní súhlasu, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva; pri nezákonnom spracúvaní; ak sa osobné údaje získavali v súvislosti s ponukou informačnej spoločnosti (pri deťoch), a to za naplnenia podmienok uvedených v článku 17, recitál 65, 66 Nariadenia.
  • Právo na obmedzenie spracúvania je možné uplatniť, ak ako dotknutá osoba napadnete správnosť osobných údajov a ostatných náležitostí v zmysle článku 18, recitálu 67 Nariadenia, a to formou dočasného presunutia vybraných osobných údajov do iného systému spracúvania, zamedzenia prístupu používateľov k vybraných osobným údajov alebo dočasné odstránenie spracúvania.
  • Právo na prenosnosť osobných údajov je právo Vami poskytnuté osobné údaje do našich informačných systémov na základe súhlasu alebo plnenia zmluvy preniesť k ďalšiemu prevádzkovateľovi v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, pokiaľ je to technicky možné aj za naplnenia podmienok článku 20, recitálu 68 Nariadenia v prípade, ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami. Uplatňovaním tohto práva nie je dotknutý článok 17 Nariadenia. Právo na prenosnosť údajov sa nevzťahuje na spracúvanie nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej nám ako prevádzkovateľovi.
  • Bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek iné správne alebo súdne prostriedky nápravy, máte ako dotknutá osoba právo podať v zmysle článku 77 Nariadenia sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov SR, ak sa domnievate, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, je v rozpore s Nariadením alebo zákonom o ochrane osobných údajov.

Ako dotknutá osoba máte tiež právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa konkrétnej situácie proti spracúvaniu Vašich osobných údajov, taktiež ak je spracúvanie nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sledujeme ako prevádzkovateľ alebo tretia strana (okrem spracúvania vykonávanom orgánmi verejnej moci pri plnení ich úloh), s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú Vaše záujmy alebo základné práva a slobody ako dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov (najmä ak je dotknutou osobou dieťa).

best AUTOMAX, s.r.o., Školská 4699/40, 979 01 Rimavská Sobota prijala ako prevádzkovateľ informačného systému všetky primerané personálne, organizačné a technické opatrenia za účelom maximálnej ochrany Vašich osobných údajov s cieľom v čo najväčšej miere znížiť riziko ich zneužitia, úniku a podobne. V zmysle našej povinnosti vyplývajúcej z článku 34 Nariadenia Vám ako dotknutým osobám oznamujeme, že ak nastane situácia, že ako prevádzkovateľ porušíme ochranu Vašich osobných údajov spôsobom, ktorým pravdepodobne povedie k vysokému riziku pre práva a slobody fyzických osôb, bez zbytočného odkladu Vám túto skutočnosť oznámime.

UPOZORNENIE: z dôvodu dodržiavania zásady minimalizácie sú všetky Vami poskytnuté osobné údaje nevyhnutnou zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou pre naplnenie účelu ich spracúvania. Neposkytnutie povinných údajov nevyhnutných na uzatvorenie zmluvy môže mať za následok neuzavretie zmluvného vzťahu.

V prípade akýchkoľvek otázok súvisiacich s ochranou Vašich osobných údajov vrátane uplatnenia Vašich práv v zmysle Nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov Vás prosíme, aby ste kontaktovali nás alebo sa obráťte na našu zodpovednú osobu (pokiaľ je určená): Kontaktné údaje: emailová adresa eshop@auto-max.sk alebo telefónne číslo +421 47 56 32 890

1 PERSONÁLNA A MZDOVÁ AGENDA ZAMESTNANCOV
Účel spracúvania osobných údajovPlnenie povinností zamestnávateľa súvisiacich s pracovným pomerom, alebo obdobným vzťahom (napríklad na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru) a predzmluvných vzťahov.
Názov informačného systémuPersonálna a mzdová agenda zamestnancov
Právny základPersonalistika a mzdy:

Právnym základom spracúvania osobných údajov je Ústava Slovenskej republiky,
zákon NR SR č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov,
zákon NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov,
zákon NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
zákon NR SR č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov,
zákon NR SR č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
zákon NR SR č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov,
zákon NR SR č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona NR SR č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov,
zákon NR SR č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
zákon NR SR č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
zákon NR SR č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení v znení neskorších predpisov,
zákon NR SR č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov,
zákon NR SR č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov,
zákon NR SR č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní v znení neskorších predpisov,
zákon o ochrane osobných údajov a súvisiace právne predpisy v platnom znení,
zákon NR SR č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona NR SR č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov,
zákon NR SR č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení.

BOZP:
zákon č. zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
Vyhláška č. 500/2006 Z. z. MPSVaR, ktorou sa ustanovuje vzor Záznamu o registrovanom pracovnom úraze,
zákon NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi, v znení neskorších predpisov a jeho vykonávacie predpisy.

Pracovná zdravotná služba:
zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej
starostlivosti v znení neskorších predpisov,
zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 448/2007 Z. z. o podrobnostiach o faktoroch práce a pracovného prostredia vo vzťahu ku kategorizácii prác z hľadiska zdravotných rizík a o náležitostiach návrhu na zaradenie prác do kategórií,
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 208/2014 Z. z. o podrobnostiach o rozsahu a náplni výkonu pracovnej zdravotnej služby, o zložení tímu odborníkov, ktorí ju vykonávajú a o požiadavkách na ich odbornú spôsobilosť,
Zákon NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Zvyšovanie kvalifikácie zamestnancov:
Zákon č. zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
Vyhláška č. 500/2006 Z. z. MPSVaR, ktorou sa ustanovuje vzor Záznamu o registrovanom pracovnom úraze,
zákon NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi, v znení neskorších predpisov a jeho vykonávacie predpisy,
Zákon NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Kategórie príjemcovSprostredkovateľ na spracúvanie personalistiky, sprostredkovateľ na spracúvanie mzdovej agendy, sprostredkovateľ na BOZP, sprostredkovateľ na spracúvanie agendy pracovnej zdravotnej služby, orgány verejnej moci, štátnej a verejnej správy podľa príslušných právnych predpisov, Zdravotné poisťovne, doplnkové dôchodkové sporiteľne, doplnkové správcovské spoločnosti.
Cezhraničný prenos os. údajovNeuskutočňuje sa
Lehoty na vymazanie os. údajov5-10 rokov, osobné spisy - do 70. roku života zamestnanca
Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovaniaNeuskutočňuje sa
Kategórie dotknutých osôbuchádzači o zamestnanie, zamestnanci, manželia alebo manželky zamestnancov, vyživované deti zamestnancov, rodičia vyživovaných detí zamestnancov, blízke osoby, bývalí zamestnanci
2 EVIDENCIA UCHÁDZAČOV O ZAMESTNANIE
Účel spracúvania osobných údajovÚčelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej agendy je vedenie databázy uchádzačov o zamestnanie, ktorí prevádzkovateľovi IS zaslali žiadosti o prijatie do zamestnania, a to dobrovoľne, bez vypísaného výberového konania.
Názov informačného systémuIS Evidencia uchádzačov o zamestnanie
Právny základSúhlas dotknutej osoby podľa článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov, pričom dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas.
Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.
Kategórie príjemcovNie sú
Cezhraničný prenos os. údajovNeuskutočňuje sa
Lehoty na vymazanie os. údajov6 mesiacov odo dňa zaslania žiadosti o prijatie do zamestnania
Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovaniaNeuskutočňuje sa
Kategórie dotknutých osôbUchádzači o zamestnanie
3 EKONOMICKO-ÚČTOVNÁ AGENDA
Účel spracúvania osobných údajovÚčelom spracúvania osobných údajov je spracúvanie objednávok, došlých faktúr a fakturácia odberateľom, styk s bankou, vedenie pokladne, zabezpečovanie hotovostných príjmov a výdavkov, skladové hospodárstvo, evidencia investičného majetku (vrátane automatického odpisovania) a drobného majetku, vedenie jednoduchého/podvojného účtovníctva organizácie.
Názov informačného systémuEkonomicko-účtovný
Právny základZákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov,
zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov,
zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov,
zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov,
zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov,
zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov,
zákon č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov,
zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Kategórie príjemcov- orgány verejnej moci podľa príslušných právnych predpisov,
- sprostredkovateľ.
Cezhraničný prenos os. údajovNeuskutočňuje sa
Lehoty na vymazanie os. údajov10 rokov
Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovaniaNeuskutočňuje sa
Kategórie dotknutých osôbfyzické osoby – zamestnanci prevádzkovateľa,
dodávatelia a odberatelia – fyzické osoby,
zamestnanci dodávateľov a odberateľov,
zástupcovia dodávateľov a odberateľov
4 SPRÁVA REGISTRATÚRY, EVIDENCIA PRIJATEJ A ODOSLANEJ POŠTY
Účel spracúvania osobných údajovZabezpečenie správy registratúry ako riadna evidencia záznamov (vedenie úplnej a presnej evidencie záznamov v registratúrnom denníku, vedenie registrov a indexov záznamov), riadne vyraďovanie spisov (záznamov), zabezpečenie plánovitého vyraďovania spisov (záznamov), ktoré nie sú potrebné pre ďalšiu činnosť a uplynuli lehoty ich uloženia, evidencia došlej a odoslanej pošty, evidencia elektronickej pošty.
Názov informačného systémuIS Správa registratúry, evidencia prijatej a odoslanej pošty
Právny základZákon NR SR č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach,
305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente).
Kategórie príjemcovorgány štátnej správy, verejnej moci a verejnej správy podľa príslušných právnych predpisov
Cezhraničný prenos os. údajovNeuskutočňuje sa
Lehoty na vymazanie os. údajovOd 30 dní po 70. rok života zamestnanca
Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovaniaNeuskutočňuje sa
Kategórie dotknutých osôbdotknuté osoby v rámci všetkých účelov spracúvania osobných údajov vymedzených prevádzkovateľom
5 EVIDENCIA SZČO
Účel spracúvania osobných údajovÚčelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej agendy je príprava a vedenie dodávateľsko-odberateľských vzťahov so samostatne zárobkovo činnými osobami. V rámci predmetnej agendy sú vedené zmluvné vzťahy, faktúry a objednávky, evidencia dodávok a odberov tovarov, služieb a pod.
Názov informačného systémuEvidencia SZČO
Právny základZmluva medzi prevádzkovateľom a SZČO povolená Ústavou Slovenskej republiky,
Občianskym zákonníkom,
Obchodným zákonníkom,
Zákon č. 455/1991 Zb.,
Zákonom o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) a súvisiacimi právnymi predpismi.
Kategórie príjemcovorgány štátnej správy, verejnej moci a verejnej správy podľa príslušných právnych predpisov
Cezhraničný prenos os. údajovNeuskutočňuje sa
Lehoty na vymazanie os. údajov10 rokov po skončení zmluvného vzťahu z dôvodu evidencie v rámci účtovnej agendy
Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovaniaNeuskutočňuje sa
Kategórie dotknutých osôbodberateľ/dodávateľ - samostatne zárobkovo činná osoba
6 EVIDENCIA ZÁSTUPCOV DODÁVATEĽOV A ODBERATEĽOV
Účel spracúvania osobných údajovÚčelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej agendy je vedenie databázy zástupcov, respektíve zamestnancov dodávateľov a odberateľov z dôvodu plnenia ich pracovných, služobných a funkčných povinností a zabezpečenia plynulých dodávateľsko-odberateľských vzťahov.
Názov informačného systémuEvidencia zástupcov dodávateľov a odberateľov
Právny základOprávnený záujem v zmysle článku 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia.
Kategórie príjemcovNie sú
Cezhraničný prenos os. údajovNeuskutočňuje sa
Lehoty na vymazanie os. údajovDo 30 dní odo dňa skončenia účelu spracúvania
Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovaniaNeuskutočňuje sa
Kategórie dotknutých osôbfyzická osoba - zástupca (zamestnanec) dodávateľa, odberateľa
7 UPLATŇOVANIE PRÁV DOTKNUTÝCH OSÔB
Účel spracúvania osobných údajovÚčelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej agendy je vybavovanie žiadostí fyzických osôb smerujúcich k uplatňovaniu ich práv ako dotknutých osôb v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.
Názov informačného systémuIS Uplatňovanie práv dotknutých osôb
Právny základČl. 6, odst. 1, písm. c), v súlade s čl. 15 až 22 a 34 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov
Kategórie príjemcovorgány štátnej správy, verejnej moci a verejnej správy podľa príslušných právnych predpisov
Cezhraničný prenos os. údajovNeuskutočňuje sa
Lehoty na vymazanie os. údajov1 rok odo dňa vybavenia žiadosti
Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovaniaNeuskutočňuje sa
Kategórie dotknutých osôbfyzická osoba, ktorá sa ako dotknutá osoba v rámci prevádzkovateľom vymedzených účelov obráti na prevádzkovateľa so žiadosťou uplatniť svoje práva
8 KAMEROVÝ SYSTÉM MONITORUJÚCI PRIESTORY PRÍSTUPNÉ VEREJNOSTI
Účel spracúvania osobných údajovÚčelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej agendy je monitorovanie priestorov prístupných verejnosti z dôvodu ochrany majetku a zdravia.
Názov informačného systémuIS Kamerový systém monitorujúci priestory prístupné verejnosti
Právny základOprávnený záujem v zmysle článku 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia. Hlavným oprávneným záujmom je ochrana majetku a bezpečnosti prevádzkovateľa a dotknutých osôb
Kategórie príjemcovOrgány verejnej moci podľa príslušných právnych predpisov
Cezhraničný prenos os. údajovNeuskutočňuje sa
Lehoty na vymazanie os. údajov15 dní odo dňa nasledujúcom po dni, v ktorom bol záznam vyhotovený
Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovaniaNeuskutočňuje sa
Kategórie dotknutých osôb- fyzické osoby, ktoré vstúpili do priestorov prevádzkovateľa, ktoré sú prístupné verejnosti
- samotná verejnosť
9 MONITORING ZAMESTNANCOV
Účel spracúvania osobných údajovMonitorovanie zamestnancov z dôvodu sledovania dodržiavania pracovnej disciplíny v zmysle § 13 ods. 4 Zákonníka práce, a to prostredníctvom:
- monitorovania kamerovým systémom,
- sledovania polohy a pohybu prostredníctvom GPS zariadenia v služobných motorových vozidlách.
Názov informačného systémuIS Monitoring zamestnancov
Právny základPrávny základ spracúvania osobných údajov v predmetnom IS predstavuje § 13 ods. 4 Zákonníka práce.
Kategórie príjemcovorgány štátnej správy, verejnej moci a verejnej správy podľa príslušných právnych predpisov
Cezhraničný prenos os. údajovNeuskutočňuje sa
Lehoty na vymazanie os. údajovZáznam z kamerového systému - 15 dní odo dňa nasledujúcom po dni, v ktorom bol záznam vyhotovený
GPS - 1 rok odo dňa ukončenia pracovného pomeru zamestnanca
Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovaniaNeuskutočňuje sa
Kategórie dotknutých osôb- zamestnanci prevádzkovateľa IS